Frakt og retur | Bestill Herbalife 44 % billigere (2023)

Frakt og retur

Artiklene nedenfor er et utdrag fra vilkårene, som du kan lese pådenne siden.

Artikkel 4. Levering og garanti

4.1.1 Produktene sendes samme eller senest neste virkedag av bestillingen og vil da, avhengig av transportør, leveres til kunden innen 1 eller 2 virkedager, eller kan hentes av oppdragsgiver kl. det aktuelle mottaksstedet.

4.1.2 De angitte leveringstidene er kun veiledende. Overskridelse av eventuell leveringstid gir ikke oppdragsgiver rett til erstatning. Dersom leveringstiden overskrides i en slik grad at kunden ikke med rimelighet kan forventes å opprettholde avtalen, har kunden rett til å kansellere bestillingen.

4.2.1 Herbalife 30-dagers garanti: Produktene levert av Simply Healthy dekkes av en skriftlig garanti på 30 dager hvis du ikke er fornøyd, pengene tilbake. Denne garantiperioden starter på datoen for levering av bestillingen til kunden.

4.2.2 Dersom kunden ikke er fornøyd med produktene, har kunden rett til refusjon av kjøpesummen, produkterstatning eller produktbytte. Denne garantien gjelder ikke for produkter kjøpt av Herbalife-medlemmer, og heller ikke for produkter som har blitt skadet eller misbrukt.

4.2.3 Returforsendelse: Dersom kunden innen garantiperioden skriftlig angir at han ønsker å påberope seg garantien, vil Simply Healthy sørge for at kunden mottar et returskjema. Kunden må returnere det utfylte og signerte returskjemaet, med produktene, enten de er åpnet eller ikke, til: Simply Healthy, Oude Bredasebaan 27, 4904 SE Oosterhout, Nederland. Ansvaret og kostnadene for returforsendelse er kundens ansvar.

(Video) How To Order Take Out (Guilt-Free) | Herbalife Nutrition

4.2.4 Refusjon eller erstatningsreturforsendelse: Hvis produktene er mottatt med det utfylte og signert returskjemaet, vil Simply Healthy sørge for at:
– eller det betalte fakturabeløpet vil bli refundert til kundens konto. Eventuelle betalingskostnader fra Paypal vil ikke bli refundert.
– eller nye, erstatningsprodukter sendes til kunden på forespørsel fra kunden.

4.2.5 Skader og holdbarhet: Produktene skal ankomme kunden uskadet i lukket emballasje og må ikke være forbi best før-datoen ved ankomst. Kunden kan alltid returnere disse produktene. Kostnadene for å returnere og sende nye erstatningsprodukter er på bekostning av Simply Healthy. Retur av åpnet produktemballasje uten forhåndsvarsel aksepteres ikke.

4.2.6 Europeisk angrerett: Innen fjorten kalenderdager, regnet fra dagen etter leveringen, har forbrukeren rett til å kansellere kjøpet uten kostnad, forutsatt at han informerer selgeren om dette med rekommandert post. e-post. Enhver bestemmelse om at forbrukeren vil gi avkall på denne retten er ugyldig. Meldingen skal sendes før fristen er utløpt.
Fraktkostnadene og ansvaret for å returnere produktene til Simply Healthy bæres av kunden. Produktene skal alltid returneres i original, uskadet emballasje. Dersom dette er gjort riktig, vil innbetalt beløp bli refundert til kundens kontonummer.

4.2.7 Den europeiske angreretten gjelder ikke for produkter som er skadet, åpnet eller misbrukt. 30 dagers garanti gjelder for dette.

4.3 For en ordreverdi på €100 eller mer er fraktkostnadene gratis. Fraktkostnadene beregnes under utsjekkingsprosessen og er €6,96 eks mva. for bestillinger under €100. Mva på fraktkostnadene beregnes og avhenger av de bestilte produktene: Standardmva er 21%, bortsett fra hvis du kun bestiller matvarer, så er den 9%.

Artikkel 5. Eiendomsforbehold

5.1 Eiendomsretten til de leverte produktene overføres kun til kunden dersom kunden har betalt alt kunden skylder Simply Gezond i henhold til en eventuell avtale. Risikoen med hensyn til produktene er allerede overført til kunden på leveringstidspunktet.

(Video) herbalife order tracking || herbalife nutrition order || herbalife order || herbalife nutrition

5.2 Produkter levert i overkant eller feil av Simply Gezond forblir Simply Gezonds eiendom. Kunden kan beslutte å beholde produktene mot betaling av handelspris eksklusive fraktkostnader, hvoretter eierskapet til de leverte produktene overgår til kunden. Dersom kunden bestemmer seg for ikke å beholde produktene, må kunden returnere produktene, hvorved Simply Healthy betaler kostnadene for returfrakt på forhånd eller refunderer dem i etterkant.

Artikkel 6. Klager og ansvar

6.1 Oppdragsgiver skal ved levering undersøke om produktene er i samsvar med avtalen. Dersom dette ikke er tilfelle, skal oppdragsgiver varsle Simply Healthy om dette så snart som mulig og i alle fall innen fem (5) virkedager etter levering, eller i det minste etter observasjon var rimelig mulig, telefonisk eller skriftlig.

6.2 Dersom det er påvist at produktene ikke er i samsvar med avtalen, har Simply Healthy valget mellom å erstatte de aktuelle produktene med nye produkter ved retur eller å refundere fakturaverdien av disse.

6.3 Dersom kunden av en eller annen grunn ikke ønsker å kjøpe et produkt, har kunden rett til å returnere produktet til Simply Healthy innen syv (7) virkedager etter levering. I dette tilfellet aksepteres returforsendelser kun dersom emballasjen til produktet er uskadet og forseglingen på emballasjen ikke er brutt, hvorved kostnadene for returforsendelser også dekkes av kunden.
Returadresse: Simply Healthy, Oude Bredasebaan 27, 4904 SE Oosterhout.

Artikkel 7. Personvern

7.1 Alle klientdata vil bli behandlet diskret og vil ikke under noen omstendigheter bli offentliggjort for tredjeparter, med mindre kunden har gitt uttrykkelig tillatelse. Med jevne mellomrom vil dataene bli ryddet opp og gamle data vil bli fjernet. I den grad klientinformasjon fortsatt er tilstede og klienten ønsker å få den fjernet, kan klienten instruere oss om dette. Når denne bestillingen er mottatt, vil dataene bli slettet så snart som mulig.

Artikkel 8. Bestillinger/kommunikasjon

8.1 For misforståelser, lemlestelse, forsinkelser eller feilaktig overføring av ordre og kommunikasjon som følge av bruk av Internett eller andre kommunikasjonsmidler i trafikken mellom klienten og Simply Healthy, eller mellom Simply Healthy og tredjeparter, så langt det er gjelder forholdet mellom klienten og Simply Gezond, er Simply Gezond ikke ansvarlig, med mindre og så langt det kan foreligge forsett eller grov uaktsomhet fra Simply Gezonds side.

(Video) Herbalife products at discount | How can I provide a 42% discount on Herbalife products.

8.2 Spørsmål, kommentarer og lignende kan sendes til Simply Healthy på e-post, telefon, faks eller skriftlig. Klager på produktet, håndtering, levering, tilsyn og lignende skal fremsettes skriftlig. Oppdragsgiver vil bli varslet skriftlig innen to uker.

Artikkel 9. Force majeure

9.1 Uten at det berører sine andre rettigheter, i tilfelle force majeure har Simply Gezond rett til, etter eget skjønn, å suspendere utførelsen av en ordre eller å oppløse avtalen uten rettslig inngripen, ved å informere klienten om dette skriftlig .andel og dette uten at Simply Healthy er forpliktet til å betale noen kompensasjon, med mindre dette ville være uakseptabelt under gitte omstendigheter i henhold til standarder for rimelighet og rettferdighet.

9.2 Med force majeure menes enhver mangel som ikke kan tilskrives Simply Gezond, fordi den ikke skyldes dens feil og ikke kan holdes ansvarlig i kraft av lov, rettsakt eller allment aksepterte synspunkter.

Artikkel 10. Diverse

10.1 Dersom klienten oppgir en adresse til Simply Gezond skriftlig, har Simply Gezond rett til å sende alle bestillinger til denne adressen, med mindre klienten skriftlig informerer Simply Gezond om en annen adresse som bestillingene skal sendes til.

10.2 Hvis Simply Healthy tillater avvik fra disse vilkårene, enten stilltiende eller ikke, for en kort eller lengre periode, påvirker ikke dette retten til fortsatt å kreve umiddelbar og streng overholdelse av disse vilkårene og betingelsene. Kunden kan aldri påberope seg noen rettighet basert på det faktum at Simply Healthy anvender disse vilkårene jevnt.

10.3 Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene eller andre avtaler med Simply Gezond skulle være i konflikt med gjeldende lovbestemmelser, vil den relevante bestemmelsen falle bort og erstattes av en ny juridisk tillatt bestemmelse som skal fastsettes av Simply Gezond. lignende bestemmelse.

10.4 Simply Healthy er autorisert til å bruke tredjeparter for utførelse av bestillinger.

Artikkel 11. Gjeldende lov og kompetent domstol

11.1 Alle rettigheter, forpliktelser, tilbud, bestillinger og avtaler som disse vilkårene og betingelsene gjelder for, samt disse vilkårene og betingelsene, er eksklusivt underlagt nederlandsk lov.

11.2 Alle tvister mellom partene vil bli forelagt eksklusivt for den kompetente domstolen i Nederland.

Du kan sende spørsmål, klager og kommentarer på e-post tilinfo@gewoongezond.nleller på telefon: +31 (0) 76 5876083 (på virkedager fra 09:00 til 18:00).

I tilfelle du har spørsmål eller klager på Herbalifes produkter, vil vi videresende dine spørsmål og/eller klager til Herbalife International (Netherlands) B.V. blir foreslått. Så snart vi mottar et svar fra Herbalife International, vil vi informere deg om innholdet så snart som mulig.

Ansvarsfraskrivelse: Alle referanser til vektkontroll refererer til Herbalife Nutrition Weight Management Program som inkluderer blant annet et balansert kosthold, regelmessig mosjon, tilstrekkelig daglig vanninntak, inntak av kosttilskudd etter behov og tilstrekkelig hvile. Individuelle resultater vil variere.

FAQs

Does Herbalife really help lose weight? ›

BOTTOM LINE: The Herbalife diet is pricey and involves highly processed shakes and many supplements, some of which have been linked to negative health effects. Short-term use likely causes weight loss, but long-term effectiveness is yet to be studied.

What was the lawsuit against Herbalife? ›

Plaintiffs in the class action lawsuit claim Herbalife misled distributors about the value of attending its events. Distributors wouldn't have paid for these events if they knew the value, the Herbalife class action lawsuit contends. Herbalife is a nutrition, supplement and personal care multilevel marketing company.

How long does it take to see results from Herbalife? ›

Unfortunately, the answer is always “It depends.” It depends on your goals, starting point, consistency and any other factors. However, for serious results, we recommend at least 90 days. If you decide to take on a Herbalife plan, don't do it half-hearted.

How many pounds can you lose in 21 days with Herbalife? ›

The program is called The 3 Week Diet, and if you follow it, you can lose up to 23 pounds in just 21 days. Here's why this program works so well so fast: It does away with the “eat less and exercise more” paradigm for good.

How much weight can you lose in 4 weeks with Herbalife? ›

According to the Herbalife website, if you take their weight management products, eat a low calorie diet and do regular exercise you could lose between 0.5lb and 1lb a week. As a diet comparison, on the NHS weight loss plan you'll lose between 1lb and 2lb a week.

What is the best time to drink Herbalife shake for weight loss? ›

Opt to prepare these shakes around breakfast, lunch, and dinner, or whenever you feel especially hungry. This is the only Formula ingredient you need to make nutritional shakes. If you have any serious medical conditions, talk to your doctor before switching to Herbalife products.

What doctors say about Herbalife? ›

Don't Herbalife products there is many side affects. Accordingly to pubmed it's directly damage your liver. Avoid fat burner, maintain your healthy routine. Keep your body hydrated drink 3-4 litres water in a day .

Why did the U.S. ban Herbalife? ›

The company has been criticized for allegedly operating a "sophisticated pyramid scheme". Herbalife agreed to "fundamentally restructure" its business, in the US but not worldwide, and pay a $200 million fine as part of a 2016 settlement with the U.S. Federal Trade Commission (FTC) following these accusations.

What is the negatives about Herbalife? ›

Herbalife products are labeled as safe, but some ingredients used in their products are associated with adverse effects like headaches, digestion problems, and palpitations. Long-term use has also been shown to cause hepatotoxicity in some subjects (12).

What is the highest weight loss record in Herbalife? ›

Jim Poore holds Guiness' World Record for Natural Weight Loss of 402 lbs.

How much weight can you lose in 2 months with Herbalife? ›

A healthy rate of weight loss is around 1.5kg – 2kg per week (approximately 3.5lbs – 4.5lbs). That being said, we have seen clients who have lost weight faster and slower. Generally, you should see a difference after the first 30 days.

Why am I not losing weight on Herbalife? ›

If you aren't losing weight on Herbalife, it's typically a result of not following the diet, lack of sleep, not consuming enough water and high stress levels. If you want to lose weight on Herbalife, you need to be consistent and stick to the plan.

How quickly will I lose weight on Herbalife? ›

With our Herbalife Program here, it is safe for you to set a goal to lose 2-6kg per month. This is an achievable goal for many - from our track record. Some can even lose more than 6kg per month.

Can I lose weight just by drinking Herbalife tea? ›

Unfortunately, there is no such thing as a tea or a pill that you can take that just makes you lose weight without any effort. But you will notice small changes if you switch up your diet to a healthy one with the help of Herbalife.

Why am I not losing weight with Herbalife? ›

If you aren't losing weight on Herbalife, it's typically a result of not following the diet, lack of sleep, not consuming enough water and high stress levels. If you want to lose weight on Herbalife, you need to be consistent and stick to the plan.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dong Thiel

Last Updated: 26/11/2023

Views: 5637

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dong Thiel

Birthday: 2001-07-14

Address: 2865 Kasha Unions, West Corrinne, AK 05708-1071

Phone: +3512198379449

Job: Design Planner

Hobby: Graffiti, Foreign language learning, Gambling, Metalworking, Rowing, Sculling, Sewing

Introduction: My name is Dong Thiel, I am a brainy, happy, tasty, lively, splendid, talented, cooperative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.