Frakt og retur | Tilbake Herbalife | Bestill 44 % billigere (2023)

Frakt og retur

Artiklene nedenfor er et utdrag fra vilkårene, som du kan lese pådenne siden.

Artikkel 4. Levering og garanti

4.1 Produktene sendes samme eller senest neste virkedag av bestillingen og vil da, avhengig av transportør, leveres til kunden innen 1 eller 2 virkedager, eller kan hentes av oppdragsgiver hos den aktuelle. mottakssted.

4.2 De angitte leveringstidene er kun veiledende. Overskridelse av eventuell leveringstid gir ikke oppdragsgiver rett til erstatning. Dersom leveringstiden overskrides i en slik grad at kunden ikke med rimelighet kan forventes å opprettholde avtalen, har kunden rett til å kansellere bestillingen.

4.3 Herbalife 30-dagers garanti: Produktene levert av Simply Healthy dekkes av en skriftlig garanti på 30 dager hvis du ikke er fornøyd, pengene tilbake. Denne garantiperioden starter på datoen for levering av bestillingen til kunden.

4.4 Dersom kunden ikke er fornøyd med produktene, har kunden rett til refusjon av kjøpesummen, erstatning av produktet eller bytte av produkter. Denne garantien gjelder ikke for produkter kjøpt av Herbalife-medlemmer, og heller ikke for produkter som har blitt skadet eller misbrukt.

4.5 Returforsendelse: Dersom kunden innen garantiperioden skriftlig angir at han ønsker å påberope seg garantien, vil Simply Healthy sørge for at kunden mottar et returskjema. Kunden må returnere det utfylte og signerte returskjemaet, med produktene, enten de er åpnet eller ikke, til: Simply Healthy, Oude Bredasebaan 27, 4904 SE Oosterhout, Nederland. Ansvaret og kostnadene for returforsendelse er kundens ansvar.

4.6 Refusjon eller erstatning: Hvis produktene er mottatt med det utfylte og signert returskjemaet, vil Simply Healthy sørge for at:
– eller det betalte fakturabeløpet vil bli refundert til kundens konto. Eventuelle betalingskostnader fra Paypal vil ikke bli refundert.
– eller nye, erstatningsprodukter sendes til kunden på forespørsel fra kunden.

4.7 Skader og holdbarhet: Produktene skal ankomme kunden uskadet i lukket emballasje og må ikke være forbi best før-datoen ved ankomst. Kunden kan alltid returnere disse produktene. Kostnadene for å returnere og sende nye erstatningsprodukter er på bekostning av Simply Healthy. Retur av åpnet produktemballasje uten forhåndsvarsel aksepteres ikke.

4.8 Europeisk angrerett: Innen fjorten kalenderdager, regnet fra dagen etter leveringsdagen, har forbrukeren rett til å kansellere kjøpet uten kostnad, forutsatt at han informerer selgeren om dette ved rekommandert brev eller e-post. Enhver bestemmelse om at forbrukeren vil gi avkall på denne retten er ugyldig. Meldingen skal sendes før fristen er utløpt.
Fraktkostnadene og ansvaret for å returnere produktene til Simply Healthy bæres av kunden. Produktene skal alltid returneres i original, uskadet emballasje. Dersom dette er gjort riktig, vil innbetalt beløp bli refundert til kundens kontonummer.

4.9 Den europeiske angreretten gjelder ikke for produkter som er skadet, åpnet eller brukt feil. 30 dagers garanti gjelder for dette.

Artikkel 5. Eiendomsforbehold

5.1 Eiendomsretten til de leverte produktene overføres kun til kunden dersom kunden har betalt alt kunden skylder Simply Gezond i henhold til en eventuell avtale. Risikoen med hensyn til produktene er allerede overført til kunden på leveringstidspunktet.

5.2 Produkter levert i overkant eller feil av Simply Gezond forblir Simply Gezonds eiendom. Kunden kan beslutte å beholde produktene mot betaling av handelspris eksklusive fraktkostnader, hvoretter eierskapet til de leverte produktene overgår til kunden. Dersom kunden bestemmer seg for ikke å beholde produktene, må kunden returnere produktene, hvorved Simply Healthy betaler kostnadene for returfrakt på forhånd eller refunderer dem i etterkant.

Artikkel 6. Klager og ansvar

6.1 Oppdragsgiver skal ved levering undersøke om produktene er i samsvar med avtalen. Dersom dette ikke er tilfelle, skal oppdragsgiver varsle Simply Healthy om dette så snart som mulig og i alle fall innen fem (5) virkedager etter levering, eller i det minste etter observasjon var rimelig mulig, telefonisk eller skriftlig.

6.2 Dersom det er påvist at produktene ikke er i samsvar med avtalen, har Simply Healthy valget mellom å erstatte de aktuelle produktene med nye produkter ved retur eller å refundere fakturaverdien av disse.

6.3 Dersom kunden av en eller annen grunn ikke ønsker å kjøpe et produkt, har kunden rett til å returnere produktet til Simply Healthy innen syv (7) virkedager etter levering. I dette tilfellet aksepteres returforsendelser kun dersom emballasjen til produktet er uskadet og forseglingen på emballasjen ikke er brutt, hvorved kostnadene for returforsendelser også dekkes av kunden.
Returadresse: Simply Healthy, Oude Bredasebaan 27, 4904 SE Oosterhout, NL

Artikkel 7. Personvern

7.1 Alle klientdata vil bli behandlet diskret og vil ikke under noen omstendigheter bli offentliggjort for tredjeparter, med mindre kunden har gitt uttrykkelig tillatelse. Med jevne mellomrom vil dataene bli ryddet opp og gamle data vil bli fjernet. I den grad klientinformasjon fortsatt er tilstede og klienten ønsker å få den fjernet, kan klienten instruere oss om dette. Når denne bestillingen er mottatt, vil dataene bli slettet så snart som mulig.

Artikkel 8. Bestillinger/kommunikasjon

8.1 For misforståelser, lemlestelse, forsinkelser eller feilaktig overføring av ordre og kommunikasjon som følge av bruk av Internett eller andre kommunikasjonsmidler i trafikken mellom klienten og Simply Healthy, eller mellom Simply Healthy og tredjeparter, så langt det er gjelder forholdet mellom klienten og Simply Gezond, er Simply Gezond ikke ansvarlig, med mindre og så langt det kan foreligge forsett eller grov uaktsomhet fra Simply Gezonds side.

8.2 Spørsmål, kommentarer og lignende kan sendes til Simply Healthy på e-post, telefon, faks eller skriftlig. Klager på produktet, håndtering, levering, tilsyn og lignende skal fremsettes skriftlig. Oppdragsgiver vil bli varslet skriftlig innen to uker.

Artikkel 9. Force majeure

9.1 Uten at det berører sine andre rettigheter, i tilfelle force majeure har Simply Gezond rett til, etter eget skjønn, å suspendere utførelsen av en ordre eller å oppløse avtalen uten rettslig inngripen, ved å informere klienten om dette skriftlig .andel og dette uten at Simply Healthy er forpliktet til å betale noen kompensasjon, med mindre dette ville være uakseptabelt under gitte omstendigheter i henhold til standarder for rimelighet og rettferdighet.

9.2 Med force majeure menes enhver mangel som ikke kan tilskrives Simply Gezond, fordi den ikke skyldes dens feil og ikke kan holdes ansvarlig i kraft av lov, rettsakt eller allment aksepterte synspunkter.

Artikkel 10. Diverse

10.1 Dersom klienten oppgir en adresse til Simply Gezond skriftlig, har Simply Gezond rett til å sende alle bestillinger til denne adressen, med mindre klienten skriftlig informerer Simply Gezond om en annen adresse som bestillingene skal sendes til.

10.2 Hvis Simply Healthy tillater avvik fra disse vilkårene, enten stilltiende eller ikke, for en kort eller lengre periode, påvirker ikke dette retten til fortsatt å kreve umiddelbar og streng overholdelse av disse vilkårene og betingelsene. Kunden kan aldri påberope seg noen rettighet basert på det faktum at Simply Healthy anvender disse vilkårene jevnt.

10.3 Hvis en eller flere av bestemmelsene i disse vilkårene eller andre avtaler med Simply Gezond skulle være i konflikt med gjeldende lovbestemmelser, vil den relevante bestemmelsen falle bort og erstattes av en ny juridisk tillatt bestemmelse som skal fastsettes av Simply Gezond. lignende bestemmelse.

10.4 Simply Healthy er autorisert til å bruke tredjeparter for utførelse av bestillinger.

Artikkel 11. Gjeldende lov og kompetent domstol

11.1 Alle rettigheter, forpliktelser, tilbud, bestillinger og avtaler som disse vilkårene og betingelsene gjelder for, samt disse vilkårene og betingelsene, er eksklusivt underlagt nederlandsk lov.

11.2 Alle tvister mellom partene vil bli forelagt eksklusivt for den kompetente domstolen i Nederland.

Du kan sende spørsmål, klager og kommentarer på e-post tilinfo@gewoongezond.beeller på telefon: +31 (0) 6 14953261 (på virkedager fra 09:00 til 18:00).

I tilfelle du har spørsmål eller klager på Herbalifes produkter, vil vi videresende dine spørsmål og/eller klager til Herbalife International (Netherlands) B.V. blir foreslått. Så snart vi mottar et svar fra Herbalife International, vil vi informere deg om innholdet så snart som mulig.

Vilkår og betingelser Billink Etterskuddsbetaling

A. Personopplysningene du oppgir i forbindelse med en bestilling der etterbetaling brukes, vil bli brukt av oss eller av tredjeparter som kravene er tildelt (overført) til blant annet:

  1. risikoanalyser og kredittverdighetstesting for å forhindre overgjeld;
  2. sikre at kommunikasjon, administrasjon, kundeforholdsstyring, fakturering og innkreving av krav som oppstår fra etterbetalingstjenesten foregår på en korrekt måte;
  3. forebygging, oppdagelse og bekjempelse av svindel eller uregelmessigheter;
  4. Henvender seg til deg for (direkte) markedsføringsformål, forutsatt at dette gjøres innenfor rammen av personvernforordningen.

For en fullstendig oversikt over behandlingen som skjer med etterbetaling, henviser vi til personvernerklæringen til leverandøren du har valgt.

B. Hvis du velger betaling i etterkant, må du betale beløpet til Billink B.V. innen den angitte betalingstiden. (heretter: "Billink"). Tross alt er alle rettigheter under kravet overført av oss til Billink, som tar seg av innkrevingen av kravet. Dine data vil bli sjekket og registrert av eller på vegne av Billink, disse dataene kan blant annet brukes til innsamling av utestående fordringer, markedsføringsformål, dataverifisering og testing av bestillinger i implementeringen av akseptpolicyen til organisasjoner og/eller klienter tilknyttet Billink. Billink forbeholder seg retten til å avslå kundens anmodning om acontobetaling. Betalingsterminen som brukes er en frist.

C. Ved forsinket betaling er kunden derfor i mislighold uten varsel og Billink har rett til å belaste lovpålagte forretningsrenter på månedsbasis fra fakturaens forfallsdato (der del av en måned regnes som en helhet). måned). Billink har også rett til å belaste kunden utenomrettslige inkassokostnader med hjemmel i loven. Når det gjelder bedriftskunder, har Billink også rett til å belaste kunden med purre- og purrekostnader, uten at det berører Billinks rett til å belaste kunden for de faktisk påløpte kostnadene dersom de overstiger beløpet som er beregnet på denne måten. Disse kostnadene utgjør minst 15 % av hovedstolen med et minimum på 40 euro for forbrukere og 75 euro for bedrifter. Billink har også rett til å overføre kravet til en tredjepart. I så fall vil det som er fastsatt i det foregående med hensyn til Billink også overføres til den tredjepart som kravet er overført til.

D. Følgende gjelder for belgiske kunder: Manglende betaling av faktura på forfallsdato fører til oppstart av interne og eksterne purringsprosedyrer. I henhold til loven og uten varsel om mislighold vil en fast administrativ kostnad på € 12,50 bli belastet for hver intern påminnelse sendt av Billink. Så snart Billink er forpliktet til å overføre kravet til et spesialisert inkassobyrå, på grunn av permanent betalingsmislighold, vil kravet også økes med en fast erstatningsklausul, på grunn av manglende betaling, på 20 % med et minimum på € 10, samt en forsinkelsesrente på 12 % per år, beregnet av fakturabeløpet fra datoen for sending av fakturaen. Kostnadene forbundet med denne overføringen av filen samt kompensasjonen for innkreving av skyldige beløp er estimert til en fast sats på € 35,00 og forblir fullt ut for din regning, uten at det berører kostnadene beskrevet ovenfor for interne purringer, fast kompensasjon og forsinkelsesrenter. Domstolene i rettsdistriktet i Antwerpen har enekompetanse til å avgjøre tvister angående betalingen eller utførelsen av våre leveranser.

Ansvarsfraskrivelse: Alle referanser til vektkontroll refererer til Herbalife Nutrition Weight Management Program som inkluderer blant annet et balansert kosthold, regelmessig mosjon, tilstrekkelig daglig vanninntak, inntak av kosttilskudd etter behov og tilstrekkelig hvile. Individuelle resultater vil variere.

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Geoffrey Lueilwitz

Last Updated: 20/12/2023

Views: 5639

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Geoffrey Lueilwitz

Birthday: 1997-03-23

Address: 74183 Thomas Course, Port Micheal, OK 55446-1529

Phone: +13408645881558

Job: Global Representative

Hobby: Sailing, Vehicle restoration, Rowing, Ghost hunting, Scrapbooking, Rugby, Board sports

Introduction: My name is Geoffrey Lueilwitz, I am a zealous, encouraging, sparkling, enchanting, graceful, faithful, nice person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.